Terms and conditions

Module A – Algemeen

ARTIKEL A.1. DEFINITIES
De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hiernavolgende betekenis.
A.1.1. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
A.1.2. Dienst(en): de dienst(en) die Capturum ten behoeve van de Opdrachtgever zal verrichten,
waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot:
a. Webdesign en softwareontwikkeling: Dienst bestaande uit het ontwikkelen, configureren
en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software,
documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen.
b. Hostingdiensten en domeinnaamregistratie: Dienst bestaande uit opslag en/of doorgifte van
door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting,
virtuele servers en e-maildiensten of het bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam.
c. Andere diensten zoals omschreven in de aanbieding of offerte van Capturum.
A.1.3. Capturum: het bedrijf Capturum B.V., gevestigd te Veenendaal en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 51400251.
A.1.4. Ingangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst in werking treedt en waarop de levering
van de Dienst aanvangt.
A.1.5. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante
rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten,
domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten,
octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
A.1.6. Kantooruren: uren op Werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur.
A.1.7. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Capturum een Overeenkomst
heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Capturum daarover in onderhandeling
treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en
erfgenamen.
A.1.8. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Capturum en Opdrachtgever op grond waarvan
Capturum Diensten levert aan Opdrachtgever.
A.1.9. SLA: de separaat afgesloten Service Level Agreement tussen Capturum en Opdrachtgever
waarin de afspraken over het niveau, de kwaliteit en de wijze van probleemoplossing met
betrekking tot de Dienst is opgenomen.
A.1.10. Website: de website van Capturum, bereikbaar via het domein www.Capturum.nl.
A.1.11. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Nederlandse nationale
feestdagen, waarbij 5 mei eens in de vijf (5) jaar een nationale feestdag is.
A.1.12. Werken: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, concepten, documentatie,
adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend
materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de
Werken zich bevinden.

ARTIKEL A.2. TOEPASSELIJKHEID EN RANGORDE
A.2.1. Deze Algemene Voorwaarden en Module A zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding
van Capturum ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere
Overeenkomst.
A.2.2. De specifieke modules zijn van toepassing indien de aangevraagde of aangeboden Diensten
vallen onder het in de module omschreven toepassingsgebied. Indien een specifieke module
van toepassing is, prevaleert deze boven de Module A.
A.2.3. De definities als omschreven in artikel A.1 zijn op alle modules van deze Algemene
Voorwaarden van toepassing, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden
een betekenis wordt toegekend.
A.2.4. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen
in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Capturum alleen bindend indien en voor zover deze
door Capturum uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
A.2.5. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of
bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
a. de Overeenkomst;
b. de eventueel afgesloten Service Level Agreement;
c. de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst;
d. deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL A.3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
A.3.1. De Overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van de offerte
of de aanbieding door Opdrachtgever. De offerte dient door Opdrachtgever te worden
ondertekend en schriftelijk te worden geretourneerd.
A.3.2. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte of het aanbod,
maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Capturum werkzaamheden verricht
die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard
beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Capturum verzoekt bepaalde
werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
A.3.3. Offertes van Capturum zijn vrijblijvend en geldig voor de in de offerte aangegeven termijn.
Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot dertig (30) dagen na de datum
waarop de offerte is uitgebracht.
A.3.4. Indien blijkt dat de bij de aanvraag van de Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte
gegevens onjuist en/of onvolledig waren heeft Capturum het recht de prijzen hierop aan
te passen.
A.3.5. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding
door Opdrachtgever wordt ontvangen door Capturum en/of de Dienst technisch is opgeleverd
aan Opdrachtgever (“de Ingangsdatum”), tenzij er schriftelijk een andere Ingangsdatum is
overeengekomen.

ARTIKEL A.4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
A.4.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Capturum deze naar beste kunnen en onder
toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen, conform de offerte.
A.4.2. Door Capturum opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking en
dienen in geen geval als fatale termijnen.
A.4.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Capturum het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband
houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van Opdrachtgever als dat
vooraf schriftelijk overeengekomen is. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van
toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
A.4.4. Capturum zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning
zoals omschreven in de SLA, tijdens reguliere Werkdagen en Kantooruren.
A.4.5. Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg
van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is,
worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Deze worden
overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever. Opdrachtgever zal in geen geval aanspraak
maken op teruggave van kosten als het gevolg van minderwerk.

ARTIKEL A.5. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
A.5.1. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk
is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het
bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens waarvan Capturum aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Capturum worden
verstrekt. De termijn waarbinnen Capturum de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet
eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Capturum zijn ontvangen.
A.5.2. Indien Opdrachtgever weet of kan vermoeden dat Capturum bepaalde (extra) maatregelen zal
moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Opdrachtgever Capturum
daarvan onverwijld op de hoogte stellen.
A.5.3. Indien Opdrachtgever voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te
geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig
heeft, dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Opdrachtgever
garandeert ten opzichte van Capturum dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die
noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever.
A.5.4. In aanvullen op het vorige lid dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een correcte naleving
van de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving. Capturum is in geen geval
aansprakelijk voor de correcte naleving van de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en
regelgeving.

ARTIKEL A.6. CONSULTANCY EN PROJECTBEGELEIDING
A.6.1. Capturum zal consultancy en projectbegeleiding uitvoeren naar beste kunnen onder
toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
A.6.2. Consultancy en projectbegeleiding is in het kader van de Overeenkomst te allen tijde een
inspanningsverplichting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
A.6.3. Opdrachtgever is er zich van bewust dat opvolging van de adviezen van Capturum geheel voor
risico komen van Opdrachtgever. Capturum is enkel aansprakelijk voor geleden schade voor
zover dit uit de Overeenkomst voortvloeit.
A.6.4. Capturum zal voor zover mogelijk de tijd en kosten met betrekking tot de uit te voeren
werkzaamheden vooraf bekend maken aan Opdrachtgever. De tijd die nodig is voor de
betreffende werkzaamheden is daarbij afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de
medewerking van Opdrachtgever.

ARTIKEL A.7. DETACHERING
A.7.1. Van detachering is sprake indien Capturum één of meerdere werknemers voor meerdere uren
per week ter beschikking stelt aan Opdrachtgever en deze werknemer(s) onder leiding van
Opdrachtgever staan.
A.7.2. Opdrachtgever zal de gedetacheerde slechts inzetten voor de werkzaamheden zoals deze
door partijen zijn overeengekomen. Bij een wijziging van werkzaamheden, zullen partijen
opnieuw in overleg treden. Alle resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden zijn geheel
voor risico van Opdrachtgever.
A.7.3. Opdrachtgever zal de gedetacheerde steeds tijdig voorzien van alle informatie en inlichtingen
die van belang zijn voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden.
A.7.4. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een adequate en veilige werkplek voor
Gedetacheerde conform de geldende Arboreglementen en/of Arbowetgeving.
A.7.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de gedetacheerde bij derden onder te brengen ten
behoeve van de uitvoeren van werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van
Capturum.
A.7.6. Capturum zal de loonheffingen en alle sociale verzekeringspremies van de gedetacheerde
afdragen aan de daartoe bestemde instanties en vrijwaart alsdan Opdrachtgever van
aanspraken van derden hieromtrent.
A.7.7. Capturum is gerechtigd, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding en/of tegemoetkoming
in de kosten, de gedetacheerde te vervangen door een andere gedetacheerde.
A.7.8. In het geval van ziekte zal Capturum en/of gedetacheerde zich zo vroeg als mogelijk afmelden
bij Opdrachtgever. Capturum is niet gehouden tot het vervangen van een gedetacheerde in het
geval van ziekte. Indien gedetacheerde langer dan dertig (30) dagen afwezig is als gevolg van
ziekte en geen vervangend gedetacheerde beschikbaar is, dan is Opdrachtgever en/of
Capturum gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen conform artikel A.14 (Duur en
opzegging).
A.7.9. Capturum factureert maandelijks de door de gedetacheerde gewerkte uren aan Opdrachtgever.
Reistijd en reis- en verblijfskosten zullen separaat in rekening worden gebracht bij
Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever hierom verzoekt, zal
Capturum de door de gedetacheerde gewerkte uren te rapporteren en binnen tien (10)
Werkdagen toesturen aan Opdrachtgever.

ARTIKEL A.8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
A.8.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle in het kader van de Overeenkomst door Capturum
ontwikkelde of ter beschikking gestelde Werken berusten uitsluitend bij Capturum of diens
licentiegevers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
A.8.2. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de door Capturum gebruikte open
source software, liggen bij de ontwikkelaar van die software of een andere rechthebbende.
Dergelijke rechten kunnen in geen enkel geval worden overgedragen aan Opdrachtgever.
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de open source software licenties
en vrijwaart Capturum van aanspraken van derden omtrent de naleving van deze licenties.
A.8.3. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze
Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins schriftelijk expliciet worden
toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever deze Werken niet verveelvoudigen of
openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten
aan Opdrachtgever zo’n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode van
Werken is echter te allen tijde alleen verplicht indien expliciet en schriftelijk overeengekomen.
A.8.4. Capturum heeft het recht het gebruiksrecht als bedoeld in het vorige lid niet te verstrekken of in
te trekken indien Opdrachtgever niet heeft voldaan aan haar verplichtingen krachtens de
Overeenkomst.
A.8.5. Tenzij indien en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet
toegestaan enige aanduiding omtrent Intellectuele Eigendomsrechten uit deze Werken te
verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk
karakter en geheimhouding van de Werken.
A.8.6. Het is Capturum toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens
Werken. Indien Capturum door middel van technische bescherming deze Werken heeft
beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te
ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaald.

ARTIKEL A.9. PRIJZEN
A.9.1. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle door Capturum genoemde prijzen
exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
A.9.2. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens
blijken onjuist te zijn, dan heeft Capturum het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat
de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
A.9.3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft, is Capturum gerechtigd de
gehanteerde tarieven eenmaal per jaar te verhogen conform het percentage geldend voor het
afgelopen jaar op grond van CBS index voor commerciële dienstverlening (dpi index).

ARTIKEL A.10. BETALINGSVOORWAARDEN
A.10.1. Capturum zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen aan Opdrachtgever factureren.
Capturum mag daarbij elektronische facturen uitreiken aan het bij Capturum bekende emailadres van Opdrachtgever. Capturum heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen
voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.
A.10.2. De betalingstermijn van een factuur is dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
A.10.3. Indien Opdrachtgever na veertien (14) dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft
betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
A.10.4. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop
verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten, inclusief volledige advocaatkosten.
A.10.5. Tenzij Opdrachtgever een consument is, is beroep door Opdrachtgever op opschorting,
verrekening of aftrek niet toegestaan.
A.10.6. In geval Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is Capturum
zonder enige ingebrekestelling gerechtigd naast opschorting van Diensten geleverde
goederen terug te nemen, onverminderd het recht van Capturum op vergoeding van schade,
gederfde winst en interest.

ARTIKEL A.11. OVERMACHT
A.11.1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een
omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de
Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid
tot nakoming tenietdoet.
A.11.2. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke
infrastructuur die normaliter voor Capturum beschikbaar is, en waar de levering van de
Diensten van afhankelijk is, maar waarover Capturum geen feitelijke macht of contractuele
nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals netwerken in het internet waar Capturum geen
contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van Capturum die zijn
veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet
succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen;
tekortkomingen van leveranciers van Capturum, die Capturum niet kon voorzien en waar
Capturum diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de
betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; Gebrekkigheid van zaken,
apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik
heeft voorgeschreven; Onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins);
overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische
aanslagen en binnenlandse onlusten.
A.11.3. Indien een overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elk der partijen het
recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de
overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat
partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

ARTIKEL A.12. AANSPRAKELIJKHEID
A.12.1. De aansprakelijkheid van Capturum voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is
uitgesloten.
A.12.2. Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is, is Capturum
jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van
A.12.3. een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst. Onder directe
schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
a. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
b. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om Capturum er toe
te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
c. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover
betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
d. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of
beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
A.12.4. Capturum is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade
of schade wegens gederfde omzet of winst, imagoschade, vertragingsschade, schade wegens
verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde
omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking,
informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Capturum gegeven
inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst
vormt.
A.12.5. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens lid 2 van het onderhavige
artikel zal worden uitgekeerd is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende
gebeurtenissen beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat de verzekering van
Capturum zal uitkeren. Indien de verzekering niet over gaat tot uitkering zal de
aansprakelijkheid zijn beperkt tot de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze
Overeenkomst in de afgelopen twaalf (12) maanden verschuldigd is geweest (exclusief BTW).
In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 15.000
euro (exclusief BTW).
A.12.6. De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige
artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove
schuld van de bedrijfsleiding van Capturum.
A.12.7. De aansprakelijkheid van Capturum wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Capturum onverwijld en deugdelijk
schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de
tekortkoming, en Capturum ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn
verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Capturum in staat is adequaat te
reageren.
A.12.8. De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
A.12.9. Opdrachtgever vrijwaart Capturum voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van
Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met
deze Overeenkomst en/of de Dienst.

ARTIKEL A.13. GEHEIMHOUDING
A.13.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan
elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de
informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun
werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de
Overeenkomst.
A.13.2. Capturum zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via
de systemen van Capturum, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de
Overeenkomst of Capturum daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of
gerechtelijk bevel. In dat geval zal Capturum zich inspannen de kennisname van de gegevens zo
veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
A.13.3. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst
om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs
aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

ARTIKEL A.14. DUUR EN OPZEGGING
A.14.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals vermeld in de offerte. Indien geen
termijn is vermeld wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden
of voor de duur die noodzakelijk is voor de levering van de Dienst. De Overeenkomst kan
tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald, of met
goedvinden van beide partijen. Indien de Overeenkomst een overeenkomst van opdracht
betreft, kan deze echter niet door Opdrachtgever tussentijds worden opgezegd.
A.14.2. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft, wordt deze bij het uitblijven van een
schriftelijke opzegging tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming
van de opzegtermijn, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
A.14.3. Opdrachtgever zal een opzegtermijn van twee (2) maanden in acht nemen. Capturum zal een
opzegtermijn van drie (3) maanden in acht nemen.
A.14.4. Capturum mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten
minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:
a. Opdrachtgever is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
b. het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd;
c. Opdrachtgever heeft surseance van betaling aangevraagd;
d. de activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd of geliquideerd.
A.14.5. Indien Capturum de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit
de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die
zijn opgeschort.
A.14.6. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Capturum op
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven
reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige
verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Opdrachtgever mag
Opdrachtgever uitsluitend dat deel van de overeenkomst ontbinden dat nog niet door
Capturum is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft
Capturum recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.
A.14.7. Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Opdrachtgever
gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Opdrachtgever slechts in verzuim is met
betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Capturum op vergoeding van
schade, gederfde winst en rente.

ARTIKEL A.15. WIJZIGING VOORWAARDEN
A.15.1. Capturum behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen
of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met
inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging.
A.15.2. Wijzigingen worden bekendgemaakt op de Website, of per e-mail aan Opdrachtgever, of een
ander kanaal waarvan Capturum kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij
Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde
worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
A.15.3. Indien Opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, dient Opdrachtgever dit binnen
veertien (14) dagen na bekendmaking schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Capturum.
Capturum kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien Capturum daarop de wijziging niet
intrekt, kan Opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden,
de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

ARTIKEL A.16. OVERIGE BEPALINGEN
A.16.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
A.16.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd
aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Capturum gevestigd is.
A.16.3. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail mits de
identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
A.16.4. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van
de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe
bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de
oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
A.16.5. Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de Website zijn onder
voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de
Website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.
A.16.6. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Capturum vormen volledig
bewijs van stellingen van Capturum en de door Capturum ontvangen of opgeslagen versie van
enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren
door Opdrachtgever.
A.16.7. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in
naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
A.16.8. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te
dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze
toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de
meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.


Module B – Ontwikkeling van Werken

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals
websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses,
ontwerpen geldt voorts het in deze module bepaalde.

ARTIKEL B.1. ONTWIKKELING VAN WERKEN
B.1.1. Voorafgaand aan de ontwikkeling overleggen partijen gezamenlijk welke specificaties ten
grondslag liggen aan de te ontwikkelen Werken. Capturum hanteert de volgende
ontwikkelmethodes:
a. Ontwikkeling per uur: de specificaties van de te ontwikkelen Werken worden vooraf
vastgesteld door Opdrachtgever. De werkzaamheden van Capturum zullen onder toezicht van
Opdrachtgever worden uitgevoerd. Capturum zal de gerealiseerde uren in rekening brengen bij
Opdrachtgever;
b. Agile/SCRUM: de specificaties van de te ontwikkelen Werken worden tijdens het
ontwikkelingsproces continue aangepast. De werkzaamheden zullen in tijdblokken (sprints)
worden uitgevoerd. Capturum zal vooraf de tijdblokken (sprints) bij Opdrachtgever in rekening
brengen. Capturum garandeert niet dat de Werken volgens bepaalde specificaties en binnen
een bepaalde termijn en/of binnen bepaalde tijdblokken (sprints) zullen worden opgeleverd;
c. Fixed fee: de specificaties van de te ontwikkelen Werken worden gezamenlijk en vooraf
vastgesteld door partijen. De werkzaamheden zullen door Capturum op basis van een vaste
prijs worden uitgevoegd. Capturum garandeert dat de Werken conform de specificaties zullen
worden opgeleverd, mits dit niet onredelijk is.
Indien van toepassing, zal de door Capturum gehanteerde ontwikkelmethode in de offerte van
Capturum worden opgenomen.
B.1.2. Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken, heeft
Capturum, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen,
software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van
Werken.
B.1.3. Het is Capturum toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij
derden liggen. Dit betekent onder meer dat Capturum open source software mag leveren aan
Opdrachtgever en open source software mag verwerken in Werken die Capturum maakt of
aanpast in het kader van een Dienst. Indien de licentie van bepaalde open source software
met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de Werken alleen als open source kan
verspreiden, zal Capturum Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijnde
licentievoorwaarden.
B.1.4. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende
licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.
B.1.5. Het is Capturum toegestaan om een naamsvermelding op te nemen in de Werken. Indien
Opdrachtgever hier bezwaar op aantekent zal Capturum deze naamsvermelding kosteloos
verwijderen.
B.1.6. Capturum is niet gehouden om standaard een handleiding te leveren bij de opgeleverde
Werken. Indien Opdrachtgever verzoekt om een handleiding, is Capturum gerechtigd
aanvullende kosten in rekening te brengen. Voor zover mogelijk zal Capturum Opdrachtgever
vooraf op de hoogte brengen van deze kosten.

ARTIKEL B.2. TESTS EN TESTOMGEVING
B.2.1. Opdrachtgever zal voorafgaand aan de oplevering in staat worden gesteld om de Werken te
testen in een acceptatieomgeving. Capturum zal Opdrachtgever toegang verschaffen tot deze
testomgeving middels het toesturen van een locatie (URL) en, indien noodzakelijk, de
inloggegevens.
B.2.2. De toegang tot deze testomgeving is strikt gebonden aan Opdrachtgever. Het is
Opdrachtgever niet toegestaan derden toegang te verschaffen tot deze testomgeving door de
locatie (URL) en/of de inloggegevens door te sturen aan deze derden.
B.2.3. Opdrachtgever is er zich van bewust dat de testversie niet geschikt is voor
productiedoeleinden, in welke vorm dan ook. Het is dan ook niet toegestaan deze de
testomgeving te gebruiken voor deze doeleinden.
B.2.4. Capturum is niet verplicht de in de testomgeving opgeslagen Data te verplaatsen naar een
productieomgeving, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
B.2.5. Capturum is in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies en/of openbaarmaking van de in de
testomgeving opgeslagen Data.
B.2.6. Opdrachtgever is er zich van bewust dat het Werk communicatie (bijvoorbeeld e-mail) kan
versturen aan opgegeven adressen. Capturum is niet aansprakelijk voor deze verzonden
communicatie.
B.2.7. Capturum geeft geen garanties omtrent de beschikbaarheid, volledigheid en correcte werking
van de testomgeving. Tevens kan aan een reeds afgesloten SLA geen garanties worden
ontleend met betrekking tot de testomgeving.

ARTIKEL B.3. OPLEVERING EN ACCEPTATIE
B.3.1. Capturum zal de te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren
wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor
gebruik. Capturum heeft het recht de oplevering van de Werken uit te stellen tot op het
moment dat Opdrachtgever aan al haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst heeft
voldaan.
B.3.2. Oplevering geschiedt middels beschikbaarstelling in een testomgeving als bedoeld in artikel 8
(Tests en testomgeving).
B.3.3. Opdrachtgever dient vervolgens binnen veertien (14) dagen na oplevering het opgeleverde te
evalueren en goed of af te keuren. Van acceptatie van de opgeleverde werken is sprake indien:
a. Opdrachtgever de oplevering heeft geaccepteerd middels een schriftelijk akkoord;
b. Opdrachtgever het opgeleverde werk gebruikt voor productiedoeleinden, waaronder mede
verstaan maar niet beperkt tot het overzetten van de Werken naar een productieomgeving;
c. Opdrachtgever niet binnen een periode van tien (10) Werkdagen het opgeleverde afkeurt, niet
een revisieronde heeft aangevraagd of geen bezwaar heeft gemaakt tegen oplevering.
B.3.4. Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase
de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het
vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren
op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
B.3.5. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Capturum zich
inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Capturum doen door
het resultaat te reviseren of de reden gemotiveerd te verwerpen. Opdrachtgever heeft
vervolgens een periode van tien (10) Werkdagen om de revisie of motivatie goed of af te
keuren.
B.3.6. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk
heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Capturum een redelijk aantal revisierondes volgen.
B.3.7. Indien partijen overeenkomen dat verdere revisies niet (meer) zinvol zijn, zullen beide partijen
in overleg treden over de verdere afhandeling. In ieder geval zal Opdrachtgever gehouden zijn
de daadwerkelijk door Capturum gemaakte uren te vergoeden, met als maximum het
geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd de Werken te
gebruiken op welke wijze dan ook, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
B.3.8. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het
opgeleverde, tenzij Capturum het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van
aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na
verloop van twaalf (12) maanden na acceptatie van de opgeleverde Werken.
B.3.9. Gewenste wijzigingen in Werken dienen door Opdrachtgever puntsgewijs en schriftelijk aan te
worden geleverd. Capturum beoordeelt vervolgens of deze werkzaamheden binnen de
Overeenkomst vallen, of apart worden geoffreerd als zijnde meerwerk.

ARTIKEL B.4. MEERWERK
B.4.1. Wijzigingen als het gevolg van nieuwe of gewijzigde inzichten die tijdens het
ontwikkelingsproces zijn ontstaan, gelden als meerwerk. Dit is geheel ter beoordeling van
Capturum.
B.4.2. Capturum zal duidelijk en vooraf aangeven welke werkzaamheden als meerwerk dienen te
worden beschouwd. Daarnaast zal Capturum opgave doen van de kosten die het meerwerk
met zich meebrengen.

ARTIKEL B.5. LEVEREN VAN ONDERHOUD
B.5.1. Onder onderhoud wordt verstaan het laten functioneren van bestaande Werken conform de
offerte of nadere afspraak, en meer algemeen het herstellen van technische fouten. Onder
onderhoud wordt uitdrukkelijk niet verstaan het herstellen van fouten als het gevolg van
onjuist gebruik van de Werken, hacks en/of andere invloeden van buitenaf (bijvoorbeeld
browser- en andere softwareupdates).
B.5.2. Capturum zal zich inspannen het onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren, maar is daarbij
vaak afhankelijk van haar leverancier(s) en derden voor updates, foutherstelsoftware
(‘patches’) of reserve-onderdelen. Capturum is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te
installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de Werken niet ten goede komt
of niet in het belang is van Opdrachtgever.
B.5.3. Als onderdeel van het onderhoud zal Capturum zich inspannen om fouten in de Werken en
bijbehorende software te herstellen. Capturum is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en
derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de Werken wezenlijk
kunnen veranderen zal Capturum hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever.
B.5.4. Capturum zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte verbeteringen als bedoeld in
dit artikel toe te voegen aan de Werken. Capturum is steeds gerechtigd een verzoek te weigeren
als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de
Werken kan belemmeren.
B.5.5. Indien naar het oordeel van Capturum een verzochte verandering het functioneren of de
veiligheid van de Werken negatief kan beïnvloeden, zal Capturum dit schriftelijk melden aan
Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever desondanks staat op de verandering en Capturum deze
doorvoert, geschiedt zulks op eigen risico van Opdrachtgever en zonder enige
aansprakelijkheid voor Capturum.
B.5.6. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan door Capturum geleverde resultaten wenst
door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van
Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Capturum heeft gemeld
en Capturum deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Capturum kan aan deze goedkeuring
voorwaarden verbinden.
B.5.7. Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere gezamenlijk af te
spreken kanalen.
B.5.8. Capturum zal op verzoek van Opdrachtgever software voorstellen waarmee te ondersteunen
computers op afstand kunnen worden benaderd. Het is de verantwoordelijkheid van
Opdrachtgever om te zorgen dat zijn netwerk- en beveiligingsomgeving toelaat dat deze
software werkt.
B.5.9. Indien blijkt dat ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet
haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zal Capturum in overleg treden met
Opdrachtgever voor het zoeken naar een oplossing op locatie.


Module C – Hosting en Domeinnaamregistratie

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal
aan derden, zoals in geval van webhosting, virtuele servers en e-maildiensten of het bemiddelen bij het
verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in deze module bepaalde.

ARTIKEL C.1. UITVOERING VAN DE DIENST
C.1.1. Capturum zal zo spoedig mogelijk na aanvang van de Overeenkomst een ruimte inrichten ten
behoeve van de Dienst. Indien zulks is overeengekomen, zullen de inloggegevens voor
toegang tot deze ruimte door Capturum worden toegestuurd aan Opdrachtgever.
C.1.2. Capturum zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van de
Dienst en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door
Opdrachtgever hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Capturum biedt echter geen
garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in de offerte
middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).
C.1.3. Opdrachtgever verstrekt hierbij aan Capturum een onbeperkte licentie om alle door
Opdrachtgever via de systemen van Capturum verspreide materialen te verspreiden, op te
slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Capturum geschikt geachte manier, echter
uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de
Overeenkomst door Capturum.
C.1.4. Alle wijzigingen met betrekking tot de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als
gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering
noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk
beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden
overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
C.1.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Dienst door te leveren aan derden (te “resellen”),
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
C.1.6. Capturum zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via
de systemen van Capturum, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de
Overeenkomst of Capturum daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of
gerechtelijk bevel. In dat geval zal Capturum zich inspannen de kennisname van de gegevens zo
veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

ARTIKEL C.2. GEDRAGSREGELS
C.2.1. Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Dienst de Nederlandse of
andere op Opdrachtgever of Capturum van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden
of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
C.2.2. Het is (of dit nu legaal is of niet) door Capturum verboden om met gebruikmaking van de Dienst
Materialen aan te bieden of te verspreiden die:
a. onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de
rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over
computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven
criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
b. onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
c. kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om
anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
d. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder
geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van
persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen
ongewenste communicatie;
e. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat
onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
f. ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat; of
g. kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
C.2.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of
schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Capturum of overige klanten. Het is
Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van
Capturum, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat
zulks Capturum, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
C.2.4. Indien naar het oordeel van Capturum hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het
functioneren van de computersystemen of het netwerk van Capturum of derden en/of van de
dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere
gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten
van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Capturum gerechtigd alle maatregelen te
nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
Capturum mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen
verhalen op Opdrachtgever.
C.2.5. Indien de maatregelen zoals bedoeld in artikel C.2.4 bestaan uit het (tijdelijk) opschorten van
de Dienst waardoor deze niet bereikbaar is, heeft Capturum het recht een bedrag van EUR 60,00
exclusief btw in rekening brengen voor herindienststelling van de Dienst.

ARTIKEL C.3. NOTICE & TAKEDOWN (KLACHTENPROCEDURE)
C.3.1. Wanneer Capturum een klacht ontvangt over overtreding van het vorige artikel door
Opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Capturum Opdrachtgever
zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo
spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Capturum zal besluiten hoe te handelen.
C.3.2. Indien Capturum van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het
betreffende materiaal blokkeren, echter zonder dit materiaal definitief te verwijderen (tenzij
dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Capturum een backup zal maken). Capturum zal
zich inspannen om daarbij geen overige materialen te raken. Capturum zal Opdrachtgever zo
spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
C.3.3. Capturum is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
Voorts is Capturum gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van
Opdrachtgever af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op
diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid
voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
C.3.4. Hoewel Capturum ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden
na klachten over Opdrachtgever, is Capturum nimmer gehouden tot vergoeding van schade als
gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
C.3.5. Bij herhaaldelijke klachten over Opdrachtgever of de door Opdrachtgever opgeslagen
informatie is Capturum gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.

ARTIKEL C.4. OPSLAG- EN DATALIMIETEN
C.4.1. Capturum kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever per
maand mag gebruiken in het kader van de Dienst.
C.4.2. Niet verbruikte opslagruimte, bandbreedte en/of dataverkeer is niet overdraagbaar naar een
volgende maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
C.4.3. Mocht Opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan Capturum na verzending
van ten minste één waarschuwingsbericht aan Opdrachtgever betreffende de overschrijding,
een extra bedrag per data-eenheid (bijv. MB of GB) ter grootte van de overschrijding in
rekening te brengen, volgens de daarvoor in de Prijslijst geldende bedragen.
C.4.4. De logfiles en de administratie van Capturum gelden als dwingend bewijs van het
daadwerkelijke verbruik door Opdrachtgever en zijn derhalve bepalend, behoudens
tegenbewijs door Opdrachtgever.
C.4.5. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen,
opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of
dataverkeer is overschreden.
C.4.6. Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van
buitenaf (zoals bij een (distributed) denial-of-service aanval), is Capturum gerechtigd de kosten
naar redelijkheid door de belasten naar Opdrachtgever.

ARTIKEL C.5. SOFTWARE
C.5.1. Capturum zal zich inspannen om de door hem gebruikte software up-to-date te houden.
Capturum is hierbij echter afhankelijk van haar toeleveranciers, en Capturum is gerechtigd
bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering
van de Dienst niet ten goede komt.
C.5.2. Capturum geeft de garantie dat wijzigingen in de configuratie of software op haar hosting
infrastructuur (bijvoorbeeld updates) geen nadelige invloed zullen hebben op de werking van
de hierop ondergebrachte webapplicaties. Dit voor zover deze webapplicaties door Capturum
zijn ontwikkeld, en vanaf oplevering ononderbroken ondergebracht zijn gebleven op de
infrastructuur Capturum.
C.5.3. Bij het bieden van deze garantie hanteert Capturum de status van de software zoals deze door
de desbetreffende leverancier wordt aangegeven. Indien software de status “end of life” heeft
gekregen, versneld wordt uitgefaseerd, niet meer wordt onderhouden en/of geen updates
voor beveiligingsproblemen meer ontvangt, zal Capturum met het oog op de veiligheid van
haar infrastructuur deze software ook uitfaseren. De in het vorige lid genoemde garantie komt
dan te vervallen.
C.5.4. Capturum is in dit geval niet verplicht om Opdrachtgever kosteloos te assisteren bij het
doorvoeren van vereiste wijzigingen in de webapplicatie, of het overbrengen van de
webapplicatie naar de hosting infrastructuur van een derde partij.

ARTIKEL C.6. DOMEINREGISTRATIE
C.6.1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn
onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende
instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nldomeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam.
Capturum vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een
aanvraag ook wordt gehonoreerd.
C.6.2. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van Capturum, waarin vermeld wordt dat de
gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor
registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
C.6.3. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Capturum schadeloos voor alle schade die verband houdt
met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
C.6.4. Capturum is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op
een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt
aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van
Opdrachtgever.
C.6.5. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen
voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Capturum zal naar deze regels
verwijzen tijdens de registratieprocedure.
C.6.6. De regels als bedoeld in het vorige lid zullen door Capturum tijdig en voorafgaand aan de
registratie ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever.
C.6.7. In het geval dat Capturum een domeinnaam op zijn naam registreert ten behoeve van
Opdrachtgever, zal Capturum medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot
verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. Eventuele hieruit voortvloeiende
kosten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot “trade”-kosten zijn voor rekening van
Opdrachtgever.
C.6.8. Capturum heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op
haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij
de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever
in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een
schriftelijke ingebrekestelling.
C.6.9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is
Capturum gerechtigd een domeinnaam van Opdrachtgever op te zeggen met inachtneming
van een opzegtermijn van twee (2) maanden.

ARTIKEL C.7. STORINGEN
C.7.1. Capturum heeft het recht om haar systemen, inclusief de Dienst, of gedeelten daarvan tijdelijk
buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan.
Capturum zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Werkuren
om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van
de geplande buitengebruikstelling. Capturum is echter nooit aansprakelijk tot
schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
C.7.2. Capturum heeft het recht om haar systemen, inclusief de Dienst, of gedeelten daarvan van tijd
tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien
een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Capturum zich
inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die
voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor
Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Capturum is niet gehouden tot enige
vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
C.7.3. Capturum zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door
storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de
verwachte duur van de onderbreking.

ARTIKEL C.8. PROCEDURE NA BEËINDIGING
C.8.1. Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, worden
alle voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens tot een week na de beëindiging beschikbaar
gehouden, zodat Opdrachtgever de gegevens zelf kan downloaden. Na deze termijn worden
alle gegevens van Opdrachtgever gewist, ongeacht of Opdrachtgever deze heeft gedownload
of niet.
C.8.2. Het wissen van voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens gebeurt standaard zonder speciale
voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken, maar kan op verzoek tegen bijbetaling
met behulp van een softwarematige datashredder gebeuren.

Contactați-ne

Aveți o întrebare sau aveți nevoie de un proiect nou? Nu ezitați să ne contactați.

Thank you for your message!

We will get back to you as soon as possible.