Disclaimer

Wij kunnen u ten aanzien hiervan geen garanties geven. De informatie op de site wordt door ons regelmatig aangevuld en gewijzigd. Eventuele aanvullingen en wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Wij wijzen u erop dat een bezoeker van de site geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Capturum. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de site, of de sites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Capturum sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen.

Met deze Disclaimer wordt niet beoogd in te gaan tegen in de geldende nationale wetgeving vervatte vereisten, noch om de aansprakelijkheid uit te sluiten voor zaken die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Susisiekti su mumis

Turite Klausimų arba reikalavimų dėl naujo projekto? Nedvejodami susisiekite su mumis.

Thank you for your message!

We will get back to you as soon as possible.